Rozdział I

Nazwa i Teren Działania

§ 1

Polski Klub Kota Brytyjskiego „Britania” jest Klubem zawiązanym na czas nieokreślony. Polski Klub Kota Brytyjskiego „Britania” działa w oparciu o przepisy i regulaminy obowiązujące w Federation Internationale Feline (FIFe).

§ 2

Polski Klub Kota Brytyjskiego „Britania” w dalszej części Regulaminu nazywany jest PKKB „Britania”.

§ 3

Klub używa nazwy Polski Klub Kota Brytyjskiego „Britania”, która zarezerwowana jest wyłącznie dla działalności Klubu. Klub posiada swój znak, i zarówno nazwa, jak i znak Klubu podlegają ochronie prawnej.

§ 4

Terenem działalności PKKB „Britania” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. PKKB "Britania" działa przy Klubie Miłośników Kotów Rasowych FELIS POSNANIA. Siedziba Klubu znajduje się we Wrocławiu.

§ 5

PKKB „Britania” jest organizacją hobbystyczną, zrzeszającą hodowców oraz miłośników kotów rasy brytyjskiej. PKKB „Britania” opiera swą działalność na dobrowolnej i społecznej działalności swoich członków.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6

Cele PKKB „Britania” to:

a) zrzeszanie hodowców i miłośników kotów rasy brytyjskiej British Shorthair,

b) nawiązanie współpracy hodowlanej z innymi klubami,

c) promowanie kotów rasy brytyjskiej, British Shorthair, zgodnych ze standardem FIFe,

d) promowanie polskich hodowli kotów rasy brytyjskiej na świecie,

e) wspieranie młodych hodowców kotów rasy brytyjskiej, wymiana doświadczeń i dzielenie się zdobytą wiedzą,

f) propagowanie właściwego stosunku do kotów bez względu na rasę, opartego na poszanowaniu potrzeb tych zwierząt.

 

§ 7

PKKB „Britania” realizuje swoje cele poprzez:

1. Wspieranie i promowanie polskich hodowli kotów rasy brytyjskiej British Shorthair.

2. Uczestnictwo w wystawach, pokazach, i innych imprezach mających na celu propagowanie hodowli kotów rasowych.

3. Współpracę z lekarzami weterynarii oraz placówkami naukowymi, specjalizującymi się w obszarze hodowli zwierząt towarzyszących,

4. Współpracę z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą,

5. Upowszechnianie wiedzy z zakresu hodowli, psychiki zachowania, genetyki, itd. kotów jako takich, bez względu na rasę.

6. Czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu.

 

Rozdział III

Majątek

§ 8

Działalność PKKB „Britania” finansowana jest z następujących źródeł:

a) jednorazowego wpisowego,

b) corocznej składki członkowskiej,

 

Rozdział IV

Władze PKKB „Britania”

§ 9

Władzami PKKB „Britania” są:

a) Rada Klubu

b) Głos Członków Zwyczajnych,

 

§ 10

Rada PKKB „Britania” składa się z trzech osób i reprezentuje Klub na zewnątrz.

 

§ 11

1. Kadencja Rady Klubu trwa 3 lata, a jej wybór odbywa się przez głosowanie Członków Zwyczajnych. Do wyboru Rady Klubu niezbędna jest zwykła większość głosów członków biorących udział w głosowaniu.

2. Rada Klubu odpowiada za podejmowanie decyzji oraz prowadzenie spraw bieżących.

3. Regulamin PKKB „Britania” może zostać zmieniony przez Członków Zwyczajnych większością 2/3 głosów.

 

Rozdział IV

Członkowie PKKB „Britania”, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkowie PKKB „Britania” dzielą się na

  • Członków Zwyczajnych

  • Członków Honorowych

 

§ 13

Członkiem Zwyczajnym może zostać hodowca kotów brytyjskich zrzeszony w dowolnej organizacji należącej do Federation Internationale Feline (FIFe). Hodowca musi mieć przydomek hodowlany, zarejestrowany w FIFe.

Członkiem Zwyczajnym może też zostać każda osoba fizyczna, posiadająca niehodowlanego kota rasy brytyjskiej. Kot musi posiadać rodowód, świadectwo lekarza weterynarii o przeprowadzonym zabiegu sterylizacji/kastaracji, oraz musi być zapisany do dowolnej organizacji należącej do Federation Internationale Feline (FIFe).

 

§ 14

Procedura przyjmowania Członków Zwyczajnych przebiega następująco:

1. Kandydat na członka zwyczajnego wypełnia i przesyła do PKKB „Britania” następujące dokumenty:

  • deklarację o chęci przystąpienia do Polskiego Klubu Kota Brytyjskiego „Britania”

  • w przypadku hodowców kopię certyfikatu poświadczającego posiadanie przydomka zarejestrowanego w Federation Internationale Feline (FIFe)

  • w przypadku osób fizycznych kopię rodowodu z potwierdzeniem przynależności do dowolnej organizacji zrzeszonej w Federation Internationale Feline (FIFe), z numerem rejestracyjnym kota.

Dokumenty mogą być przesłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną,.

2. Następnie podejmowana jest decyzja Rady Klubu o przyjęciu kandydata do PKKB „Britania” – aby członek został przyjęty, musi być ona jednogłośna.

3. Członek Zwyczajny zostaje poinformowany o decyzji Rady Klubu PKKB „Britania”, i jeśli jest ona pozytywna, ma 30 dni kalendarzowych na uiszczenie opłat klubowych. Kandydat zostaje wpisany na listę Członków Zwyczajnych dopiero po uiszczeniu opłat klubowych.

 

§ 15

Członkiem Honorowym PKKB „Britania” może być osoba, która oddała szczególne zasługi dla rozwoju i promocji kotów rasy brytyjskiej. Tytuł członka honorowego przyznaje Rada Klubu w wyniku głosowania, większością 2/3 głosów.

 

§ 16

Założyciele PKKB „Britannia” mają status Członka Zwyczajnego przez cały okres sprawowania funkcji w Radzie Klubu. Po ustąpieniu z Rady Klubu, założyciele PKKB „Britania” uzyskują automatycznie dożywotni tytuł Członka Honorowego Polskiego Klubu Kota Brytyjskiego „Britania”.

 

§ 17

Członkiem Honorowym w chwili założenia PKKB „Britania” jest pan Steven Jones, sędzia felinologiczny kategorii II, III, i IV.

 

§ 18

Członkostwo w PKKB „Britania” ustaje na skutek :

1) Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej pisemnie do Rady Klubu;

2) Skreślenia z listy członków osoby, która nie przestrzegała niniejszego regulaminu, lub któregokolwiek z regulaminów .Federation Internationale Feline (FIFe)

3) Nieopłacania w terminie składek członkowskich.

 

§ 19

Członkowie Honorowi, którzy są jednocześnie Członkami Zwyczajnymi, oraz Członkowie Zwyczajni Klubu mają:

a) Czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Klubu,

b) Prawo do głosowania oraz wysuwania propozycji zmian w Regulaminie,

 

§ 20

Członkowie Honorowi są zwolnieni ze wszystkich opłat klubowych.

 

§ 21

Członkowie PKKB „Britania” zobowiązani są do:

1. Przestrzegania przepisów regulaminu Klubu,

2. Aktywnego uczestnictwa w pracach Klubu,

3. Regularnego opłacania składek,

4. Dzielenia się wiedzą odnośnie hodowli kotów,

5. Wspierania hodowli członków PKKB „Britania”.

6. Działań hodowlanych zgodnych z akcją RASOWY = RODOWODOWY.

 

Rozdział V

 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Polskiego Klubu Kota Brytyjskiego „Britania”, członków PKKB „Britannia” obowiązują przepisy FIFe i Felis Polonia.

Regulamin Polskiego Klubu Kota Brytyjskiego „Britania” wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2011 roku.

 

Założyciele Klubu:

 

  1. Dorota Szadurska  (Agilis Cattus*PL)

  2. Bohdan Szadurski  (Agilis Cattus*PL)

  3. Urszula Kolarczyk  (Isena*PL)

  4. Karolina Seidelt     (Kabrirus*PL)